Rugăciuni care se fac în vreme de secetă

Rugăciune la vreme de secetă şi foamete
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea ne­vred­nicului robului Tău. Întoarce-Ţi mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră. Nu ne omorî cu foame şi cu sete pe noi, oamenii, şi dobitoacele. Ci cu milostivire porunceşte norilor din cer să slobozească pământului ploaie la vreme, ca să-l răcorească şi să crească iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor şi să aducă roadele cele de trebuinţă vieţii noastre; ca să preaslăvim sfânt numele Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciuni către sfinţi  la vreme de secetă
a. Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie la vreme de secetă
Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunăvoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la faţă, acum sălăşluind în locaşurile Raiului şi stând în faţa tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa Sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta.
Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunăvoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeţii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătăţii, al răbdarii, al înţelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. Nimiceşte prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinţei dreptslăvitoare, faţă de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinţilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului şi a pierzaniei.
Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără oraşele, satele şi ţara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între fraţi, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întăreşte poporul nostru binecredincios şi ajută-l în toate faptele lui bune. Mijloceşte, proorocule al lui Dumnezeu, păstorilor noştri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriţilor, înţelepciune în purtare şi învăţătură, cucernicie şi tărie în ispite; judecătorilor dăruieşte-le nepărtinire şi lepădare de pofta câştigurilor, dreptate şi milă faţă de cei obijduiţi; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă faţă de supuşi, milă şi dreaptă judecată, iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faţă de cârmuitori, cum şi îndeplinirea cu sârguinţă a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace şi cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
b. Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie la vreme de secetă
Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunăvoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la faţă, acum sălăşluind în locaşurile Raiului şi stând în faţa tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa Sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta.
Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunăvoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeţii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătăţii, al răbdarii, al înţelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. Nimiceşte prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinţei dreptslăvitoare, faţă de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinţilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului şi a pierzaniei.
Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără oraşele, satele şi ţara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli şi răni aducătoare de moarte, de neînţelegeri între fraţi, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întăreşte poporul nostru binecredincios şi ajută-l în toate faptele lui bune. Mijloceşte, proorocule al lui Dumnezeu, păstorilor noştri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriţilor, înţelepciune în purtare şi învăţătură, cucernicie şi tărie în ispite; judecătorilor dăruieşte-le nepărtinire şi lepădare de pofta câştigurilor, dreptate şi milă faţă de cei obijduiţi; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă faţă de supuşi, milă şi dreaptă judecată, iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faţă de cârmuitori, cum şi îndeplinirea cu sârguinţă a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace şi cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăţilor celor veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
c. Rugăciune către Sf. Grigorie Decapolitul la vreme de secetă
Doamne, Dumnezeule Atotţiitorule, Care ridici norii de la marginea pământului, Cel ce ai făcut fulgerele spre ploaie, Care scoţi vânturile din visteriile Tale, Cel ce chemi apa mării şi o verşi peste faţa a tot pământul, Ţie ne rugăm şi cu umilinţă cădem înaintea Ta, mărturisind păcatele noastre şi cerând de la Tine mila cea bogată: Deschide stăvilarele cerului; porunceşte norilor să dea ploaie; îndură-Te de toate cele de pe pământul Tău; îndură-Te de bătrâni, de tineri, de pruncii de la sân, de robii şi roabele Tale, de fii şi de fiice şi de toate dobitoacele pământului, şi fă să crească pâine de mâncare pentru noi şi iarbă pentru dobitoace.
Pentru mijlocirea Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Grigorie, primeşte rugăciunile poporului Tău şi să nu lepezi suspinurile săracilor; să nu ne mustri pe noi cu mânia Ta; să nu ne cerţi cu iuţimea Ta; să nu pierzi pe poporul Tău cu foamea şi cu setea, căci ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc, ca să ia de la Tine hrană la vreme potrivită; în Tine nădăjduim şi afară de Tine pe altul nu ştim; de la Tine aşteptăm milă bogată. Că bun şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Rugăciunea Părintelui Arhimandrit Mina Dobzeu la vreme de secetă
Arhim. Mina Dobzeu: Despre această rugăciune, Domnul a zis că este „un boţ de aur”. Eu am întrebat dacă „nu putem face o cheie să descuiem cerul la vreme de secetă” şi mi-a spus să facem o cheie: rugăciunea să o rostească un duhovnic. Duhovnicul mănăstirii să anunţe preoţii dimprejur. Dacă va găsi de cuviinţă să programeze post două-trei zile, la voinţa fiecăruia, şi să facă un grup de rugăciune cu încredere că va ploua. Să se adune după tradiţia locului. Va citi duhovnicul, mai întâi, Rugăciunile pentru ploaie, din Molitvelnic, apoi aceste rugăciuni, după cum urmează:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt”.
1. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, întipăreşte în mintea mea chipul Tău cel răstignit pe cruce, în inima mea simţămintele Tale, în viaţa mea, viaţa Ta.
      Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, întipăreşte în mintea mea chipul Tău cel răstignit pe cruce, în inima mea simţămintele Tale, în viaţa mea, viaţa Ta.
      Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, întipăreşte în mintea mea chipul Tău cel răstignit pe cruce, în inima mea simţămintele Tale, în viaţa mea, viaţa Ta.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
2. Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta, ci binevoieşte a ne milui pe noi prin înviere.
      Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta, ci binevoieşte a ne milui pe noi prin înviere.
      Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta, ci binevoieşte a ne milui pe noi prin înviere.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
3. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, sfinţeşte viaţa acestui popor, care poartă numele Tău, cu pecetea Sfântului Duh.
      Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, sfinţeşte viaţa acestui popor, care poartă numele Tău, cu pecetea Sfântului Duh.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, sfinţeşte viaţa acestui popor, care poartă numele Tău, cu pecetea Sfântului Duh.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
4. Întăreşte, Dumnezeule, viaţa dreptmăritorilor creştini şi sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
            Întăreşte, Dumnezeule, viaţa dreptmăritorilor creştini şi sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
      Întăreşte, Dumnezeule, viaţa dreptmăritorilor creştini şi sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
5. Doamne, deoarece Tu ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu ne întăreşte întru dragostea Ta, căci Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.
Doamne, deoarece Tu ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu ne întăreşte întru dragostea Ta, căci Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.
Doamne, deoarece Tu ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu ne întăreşte întru dragostea Ta, căci Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
6. Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.
      Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.
      Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
7. Bucură-te, bucuria noastră, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucuria tuturor scârbiţilor, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor.
Bucură-te, bucuria noastră, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucuria tuturor scârbiţilor, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor.
Bucură-te, bucuria noastră, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucuria tuturor scârbiţilor, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău omofor.
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, şi ne curăţeşte pe noi, cu îndurarea Ta, pentru numele Tău cel Sfânt.
8. Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
      Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
      Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
    Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui. Şi să fugă de la faţa lui Dumnezeu cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul. Cum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa să piară dracii de la faţa celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul crucii şi zic cu veselie: Bucură-te, Preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe Tine, a Domnului Iisus Hristos, şi S-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului, şi te-a dăruit pe tine, cinstită Cruce a Sa, spre alungarea atotpizmaşului.
    O, Preacinstită Cruce a Domnului şi de viaţă făcătoare, ajută-mi cu Sfânta Doamnă de Dumnezeu Născătoare şi cu toţi Sfinţii, în veci. Amin. (O dată).
    Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. (O dată)
    Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu născută între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.
    Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin. (O dată)
    Apoi, zece minute, Rugăciunea isihastă, tot poporul:
    „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dăruieşte ploaie liniştită, curată şi la bună vreme pământului nostru celui însetat”.
  „Rugăciunea la vreme de secetă” se spune cu credinţă, de trei ori.
Tot cu credinţă, rugăciune către Sfinţi:
·   Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme ,pământului nostru celui însetat.
·   Sfinte Mare Prorocule Ilie Tezviteanul, roagă-te lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Sfinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Sfinte Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Sfinte Ioan cel Nou de la Suceava, roagă-te lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Sfântă Teodora de la Sihla, roagă-te lui Dumnezeu pentru ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
·   Dăruieşte, Mântuitorule, ploaie liniştită, curată şi la bună vreme, pământului nostru celui însetat.
 Să avem credinţă că va ploua. „Putem rosti aceste rugăciuni şi individual, fiecare după cum are evlavie, dar şi împreună cu poporul credincios. Credincioşii să aibă în mijlocul lor un duhovnic.     Aşa putem face din acest „boţ de aur” cheia pentru a descuia cerul la vreme de secetă.
Solicităm lui Dumnezeu ploaie timpurie, bună, fără furtună, la vreme de secetă, alăturându-le rugăciunilor noastre bisericeşti, tradiţiei bisericeşti, fiind acceptate de către Domnul.
    Amin. Şi lui Dumnezeu slavă.
        Huşi, 14.03.2012
Cel mai mic între isihaşti,

Chilie

arhimandrit Mina Dobzeu

 

Acatiste care se pot citi la vreme de secetă

– Acatistul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul;

– Acatistul Cuviosului Eftimie cel Mare;

– Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon;

– Acatistul Sfântului Ierarh Iosif de la Partoş;

– Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie;

– Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi.

sursa: poruncaiubirii.agaton.ro

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *